ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Α) Η διατήρηση, διάσωση και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και των λαϊκών ελληνικών τεχνών, όπως ο χορός, η αγγειοπλαστική, η χαρακτική, η ξυλουργική, η εκμάθηση κατασκευής παραδοσιακών σκαφών με ξύλο κτλ.

Β) Η διατήρηση, διάσωση και διάδοση παραδοσιακών ελληνικών κλάδων παραγωγής, όπως η μελισσοκομία, η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η ιχθυοκαλλιέργεια και άλλες θαλάσσιες καλλιέργειες κτλ.

Γ) Η προβολή, έκθεση και υποστήριξη κάθε μορφής σύγχρονης τέχνης.

Δ) Η ανταλλαγή πληροφοριών, η μελέτη και η προαγωγή της αλληλεπίδρασης του ελληνικού πολιτισμού με τον πολιτισμό άλλων χωρών.

Ε) Η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση πολιτών, ιδίως ανέργων και παλιννοστούντων, στις ανωτέρω τέχνες και κλάδους παραγωγής, καθώς και εκπαίδευσή τους σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκμάθησης σχετιζόμενο με τους σκοπούς της εταιρείας.

Στ) Η προαγωγή και διάδοση της περιβαλλοντικής / οικολογικής συνείδησης

Ζ) Η αναδειξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανεργίας

Η) Την ανάδειξη, προώθηση και επίλυση προβλημάτων και δράσεων για την Νέα Γενιά,

Θ) η προαγωγή της Ισότητας και δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των δύο φύλων.

Ι) Η διεθνής ανθρωπιστική συνεργασία στην κατεύθυνση της καλλιέργειας ενός πολιτισμού Ειρήνης και Μη Βίας και τη στήριξη αναπτυσσόμενων χωρών για την ενίσχυση των δεσμών